دوره های عمومی

روز هاي برگزاری : دو جلسه در هفته (شنبه چهار شنبه – یک شنبه سه شنبه – دو شنبه پنج شنبه)

ساعات برگزاری : (۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم : یک ماه و نیم

تعداد جلسات : ۱۳ جلسه

روز هاي برگزاري : چهار جلسه در هفته (شنبه یک شنبه سه شنبه چهار شنبه)

ساعات برگزاري : (۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم : یک ماه و نیم

تعداد جلسات : ۲۶ جلسه

روز هاي برگزاري

پنج جلسه در هفته هر جلسه ۴ ساعت (شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه)

ساعات برگزاري

(۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم

۳۰ جلسه

تعداد جلسات

۵۴ جلسه
تخفیف این دوره: ۱۰۰ درصد هزینه پک کتاب ( پک کتاب در این دوره رایگان)

روز هاي برگزاري

انتخابی

ساعات برگزاري

انتخابی

طول هر ترم

انتخابی

تعداد جلسات

۳ جلسه

۵ جلسه

۱۰ جلسه

در این دوره ها ابتدا ۳ جلسه تکنیک های مکالمه تخصصی به صورت اجباری و سپس ۳ دسته بندی ترمیک به انتخاب شما (۳ جلسه – ۵ جلسه – ۱۰ جلسه) برگزار می شود

روز هاي برگزاري

( شنبه تا پنج شنبه)

ساعات برگزاري

(۱۳:۴۵-۱۰) (۱۴:۳۰-۱۲) (۱۸:۱۵-۱۴:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۶:۳۰)

طول هر ترم

یک ماه و نیم

تعداد جلسات

۱۳ جلسه

روز هاي برگزاري

انتخابی

ساعات برگزاري

انتخابی

طول هر ترم

۳۰ جلسه

تعداد جلسات

۳۰ جلسه

ظرفیت فراگیر هر کلاس در این دوره تا ۲ نفر