دوره های تخصصی

روز هاي برگزاري

دو جلسه در هفته (شنبه چهار شنبه – یک شنبه سه شنبه – دو شنبه پنج شنبه)

ساعات برگزاري

(۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم

یک ماه و نیم

تعداد جلسات

۱۳ جلسه
طول دوره ۶ ترم

روز هاي برگزاري

دو جلسه در هفته (شنبه چهار شنبه – یک شنبه سه شنبه – دو شنبه پنج شنبه)

ساعات برگزاري

(۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم

یک ماه و نیم

تعداد جلسات

۱۳ جلسه

طول دوره ۷ ترم

بعد از این دوره به دلیل سطح بالای کیفی آموزش در مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه سفیر پیشگامان دانش فراگیران می توانند زبان دوم خود را شروع کرده و در دپارتمان فرانسه ثبت نام کنند.